Organizatorul concursului

Organizatorul este Federația Română de Fotbal cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2 , cod fiscal RO9822583 cod IBAN RO55BPOS71011997001RON01 deschis la Bancpost Titan, reprezentată prin domnul Răzvan Burleanu, în calitate de Președinte.
Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului R egulament.
1. Durata concursului
Concursul se desfășoară în perioada 11 martie 2017 – 17 martie 2017 (ora 12:00), pe pagina de Facebook a Echipei Naționale, https://www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial/.
Lista câștigătorilor va fi publicată pe aceeași pagină de Facebook și pe site-ul www.frf.ro, pe data de 17 martie 2017, după ora 17:00.
2. Mecanism de joc
Încarcă un filmuleț în care copilul tău transmite un mesaj de susținere Echipei Naționale de Fotbal a României pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/NationalaRomanieiOfficial/, în zona de comentarii la vizualul concursului sau într-un mesaj privat trimis pe aceeași pagină, în perioada 11-17 martie 2017 (ora 12:00).
O comisie formată din foștii internaționali Miodrag Belodedici, Ion Vlădoiu și Ion Geolgău va alege 11 filmulețe care vor fi declarate câștigătoare. Acestea vor fi publicate pe pagina de Facebook în data de 17 martie 2017, iar copiii care se regăsesc în filmare vor primi, la antrenamentul oficial al Echipei Naționale din 20 martie 2017, ora 17:00, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, un tricou oficial de joc. Tricoul va fi înmânat personal fiecărui câștigător de selecționerul reprezentativei României, Christoph Daum.

3. Premii
Premiile constau în:
11 x tricou oficial de joc al echipei naționale

Câștigătorii vor fi contactați de Organizator și vor intra în posesia premiului la antrenamentul Echipei Naționale din 20 martie 2017, ora 17:00, la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia.
În cauza imposibilității prezenței câștigătorilor la evenimentul mai sus menționat, Organizatorul va suporta eventualele costuri legate de transportul premiilor.
În cazul în care unul sau mai mulţi câştigători nu confirmă datele de contact prin email la adresa comunicare@frf.ro sau mesaj privat pe facebook sau renunţă la premiu, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs. Câștigătorii care trimit datele de contact prin ambele mijloace de comunicare vor fi descalificați.

Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 2000 RON (TVA inclus).

4. Dreptul de participare
Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu excepţia angajaţilor Federației Române de Fotbal, precum și a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris și pe baza datelor de identitate ale părinților sau ale tutorelui legal.
5. Confidențialitatea datelor și drepturile de imagine

Datele personale ale participanților la concurs sunt colectate și procesate strict pentru scopul concursului, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, de către Federația Română de Fotbal, cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2, București. Federația Română de Fotbal este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub numărul 32783.

Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, adresa e-mail). Prin participarea la concurs câștigătorii își dau acordul expres ca numele, prenumele și filmarea cu care s-au înscris în acestora să fie făcute publice și să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video și print. Informațiile furnizate de către participanții-câștigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor și în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing și publicitate de organizatorii concursului. Refuzul câștigătorilor de a furniza datele pentru validarea și acordarea câștigurilor determină neacordarea câștigurilor. Participanții minori își asumă răspunderea că dețin acordul părinților sau al tutorelui legal pentru distribuirea imaginilor audiovizuale.
Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terți.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Federația Română de fotbal, cu sediul în București, str. Vasile Șerbanică nr. 12, sector 2, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de acces la date – Orice persoana vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată și semnată, transmisă operatorului exclusiv, cel puțin o dată pe an, de a obține de la organizator confirmarea. Dacă datele sunt prelucrate sau nu, informații referitoare la scopul prelucrării.
Dreptul de interventie asupra datelor – Orice persoană vizată are dreptul, la cerere și în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ștergerea, transformarea informatiilor in date anonime fata de terti carora le-au fost dezvaluite datele.
Dreptul de opoziție – Orice persoana vizata are dreptul, la cerere si in mod gratuit, de a se opune din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele ce o vizeaza sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Orice persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: 1. retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricarei alte decizii luate impotriva sa, care o afecteaza in mod semnificativ, Daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la pct. 1.
Dreptul de a se adresa justitiei – Orice persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.

6. Forță majoră
Forța majoră se definește în înțelesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, război, inundații, greve generale etc.
Loteria publicitară va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.

7. Alte prevederi
Organizatorul concursului isi rezerva dreptul de a interveni in orice fel, in orice moment in derularea promotiei, urmind ca aceste modificari sa faca obiectul unui act aditional la regulament si sa fie publicate pe site-ul www.frf.ro. Regulamentul de desfasurare a concursului va fi publicat pe site-ul www.frf.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul organizatorului, in urma unei cereri scrise.
Eventualele reclamatii legate de concurs si premiile acordate de Organizator vor fi facute la adresa organizatorului pana la sfirsitul concursului.
Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.