Chestiuni prealabile

A. Adunarea Generală a FRF va avea loc miercuri, 18 aprilie 2018, cu începere de la ora 11.00, în sala “Nicolae Dobrin” de la Casa Fotbalului.

B. După parcurgerea temelor aflate pe Ordinea de Zi a Adunării Generale, anterior punctului privind alegerea Președintelui, se va lua o pauză de 15 minute.

C. În perioada primei părți a Adunării Generale, candidații nu vor avea acces în sala de ședințe, cu excepția situației în care aceștia vor reprezenta un membru afiliat, pe bază de delegație.

D. Intrarea în sală a candidaților va avea loc după pauză, aceștia urmând să-și ocupe locurile rezervate în rândul I. Din cauza locurilor limitate, fiecare candidat va avea dreptul de a fi însoțit de maximum 2 persoane. Numele însoțitorilor va fi comunicat către FRF, în scris, cu cel puțin 12 ore anterior desfășurării ședinței Adunării Generale.

E. Ulterior pauzei menționate, ședința va fi condusă, în temeiul art. 38 alin. 2 din Statutul FRF, de Secretarul General al FRF în funcție, domnul Radu VIȘAN.

F. Fiecare candidat va beneficia de un timp maxim de 10 minute, în care să-și susțină programul electoral.

G. Pentru o desfășurare în condiții optime și în vederea menținerii ordinii ședinței, nu vor putea fi adresate întrebări din sală, iar programele electorale vor fi susținute exclusiv de către candidați, orice alte intervenții nefiind acceptate.

H. Procedura de vot

1. Alegerea Președintelui se va efectua prin vot secret, cu buletine de vot.

2. Comisia de validare a voturilor va fi desemnată prin vot deschis de către Adunarea generală a FRF, la propunerea Secretarului General al FRF. Acesta va formula propuneri privind componența Comisiei de validare a voturilor, alcătuită din 5 membri, dintre care un președinte.

3. Comisia de validare a voturilor va fi alcătuită astfel încât pentru fiecare dintre candidați să existe în cadrul comisiei un reprezentant al unui club care să-i fi acordat o propunere de candidatură.

4. Comisia de validare a voturilor va prelua plicurile sigilate, conținând buletinele de vot. Comisia de validare a voturilor, prin președintele său, va anunța numărul de buletine de vot care se vor distribui delegaților membrilor afiliați.

5. Se va efectua apelul nominal al membrilor afiliați și fiecare delegat se va prezenta la Comisia de validare și va semna tabelul aflat în posesia Comisiei.

6. Ulterior semnării tabelului, Comisia va aplica ștampila FRF pe prima pagină a unui buletin de vot (ca element de siguranță) și îl va înmâna delegatului respectiv împreună cu ștampila de vot.

7. Pe buletinele de vot vor fi tipărite numele candidaților la funcția de Președinte.

8. După primirea buletinului de vot, delegatul se va deplasa la locul special amenajat pentru exercitarea votului, unde, în secret, va proceda la exprimarea opțiunii sale, prin aplicarea ștampilei de vot în dreptunghiul aferent candidatului pe care îl preferă.

9. După această operațiune, va împături buletinul de vot astfel încât să se asigure secretul votului și va introduce buletinul în urnă, apoi va restitui ștampila de vot comisiei de validare.

10. Numărul buletinelor de vot distribuite delegaților prezenți la Adunarea Generală se va anunța de președintele Comisiei de validare a voturilor înainte de a se trece la numărarea voturilor.

11. După ce toți delegații își vor fi exercitat dreptul la vot, Comisia de validare a voturilor va proceda la deschiderea urnei și la numărarea voturilor obținute de fiecare candidat la funcția de Președinte. Vor fi valabile numai voturile exprimate potrivit procedurii arătate la punctul 8.

12. Nu vor fi valabile și, pe cale de consecință, vor fi anulate buletinele de vot în care:

a) nu a fost aplicată ștampila în dreptunghiul aferent niciunui candidat;
b) a fost aplicată ștampila de mai multe ori pe buletinele de vot; ATENȚIE: În conformitate cu dispozițiile art. 40 alin. 3 din Statutul FRF vor fi anulate și buletinele de vot ce conțin ștampila aplicată de două sau mai multe ori pe buletinul de vot, indiferent dacă ștampila a fost aplicată de mai multe ori în cadrul dreptunghiului cu numele unui candidat sau ale mai multor candidați.
c) au fost adaugate numele altor candidați decât ale celor înscriși inițial pe buletinul de vot;

13. Dacă numărul buletinelor de vot existente în urne va fi egal sau inferior celui al buletinelor distribuite, votul va fi validat. Dacă numărul buletinelor din urne va fi mai mare decât numărul buletinelor distribuite, votul va fi anulat și se va proceda la o nouă votare.

14. După deschiderea urnei și numărarea voturilor valabil exprimate și a celor anulate, Comisia de validare a voturilor va consemna rezultatul alegerilor prin procesul-verbal întocmit și semnat de toți membrii comisiei. Rezultatul va fi comunicat Adunării Generale de președintele comisiei de validare a voturilor.

15. Va fi declarat ales în funcția de Președinte al FRF candidatul care va obține majoritatea voturilor (jumătate plus unu) membrilor afiliați prezenți.

16. În situația în care, după primul tur de scrutin, niciun candidat nu va obține majoritatea cerută de statut, se va organiza al doilea tur de scrutin, la care vor participa doar primii doi candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în cadrul primului tur de scrutin. Dacă pe locul al doilea se vor afla, la egalitate de voturi, doi candidați, scrutinul se va desfășura între aceștia și candidatul aflat pe primul loc.

17. Începând cu cel de-al doilea tur de scrutin, delegații membrilor afiliați vor înscrie pe buletinul de vot numele candidatului pe care îl vor prefera dintre cei calificați în turul de scrutin respectiv. Se vor utiliza exclusiv instrumentele de scris (pixurile) puse la dispoziția delegaților de către comisia de validare a voturilor.

18. În cazul egalității numărului de voturi, scrutinul se va repeta până la departajare.

19. Va fi declarat ales în funcția de Președinte al FRF, începând cu cel de-al doilea tur de scrutin, candidatul care va obține cele mai multe voturi dintre voturile exprimate și validate.

20. Comisia de validare a voturilor va confirma rezultatul alegerilor prin procesul-verbal întocmit și semnat de toți membrii comisiei. Rezultatul pe care președintele comisiei de validare a voturilor îl va comunica Adunării Generale a FRF se va consemna în procesul-verbal al Adunării Generale a FRF.

NOTĂ: Procedura de alegere a membrilor Comitetului Executiv va fi similară cu cea de alegere a președintelui FRF, cu mențiunea că pentru categoriile competiționale unde candidează câte un singur candidat pe loc se va putea solicita Adunării Generale aprobarea ca votul să fie deschis.

Radu VIȘAN,
Secretar General FRF